ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για την EveryPay η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες της Εταιρίας.

Η EveryPay δεσμεύεται πλήρως από και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), καθώς και το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

EveryPay A . E .

Διεύθυνση: Καρνεάδου 25, 106 75, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 218 218 2800

Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στο email dpo@everypay.gr

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η EveryPay είναι κατά περίπτωση ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία ταυτότητας, εκκαθαριστικό σημείωμα, ψηφιακά ίχνη, στοιχεία πιστωτικής/ χρεωστικής/ προπληρωμένης κάρτας κ.ά. ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας τους.

3. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την διεκπεραίωση και εκκαθάριση των πληρωμών στους πελάτες της EveryPay.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:

i. Η σύναψη και εκτέλεση σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και των πελατών της για την διεκπεραίωση και εκκαθάριση των πληρωμών.

ii. Η συμμόρφωση της Εταιρίας με έννομες υποχρεώσεις της , που προκύπτουν από τα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας.

iii. Η διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων τόσο της EveryPay, όσο και των πελατών της.

iv. Η συγκατάθεση που μπορεί εσείς να μας παρέχετε προκειμένου να λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες της EveryPay, τις εμπορικές δράσεις και δραστηριότητες κλπ.

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η EveryPay διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό της, όπως Τράπεζες, εξωτερικό φοροτεχνικό γραφείο κλπ. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις η EveryPay εξακολουθεί να είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων. Όλοι οι αποδέκτες των δεδομένων έχουν υπογράψει με την EveryPay ειδική σύμβαση εκτέλεσης επεξεργασίας των δεδομένων, στην οποία καθορίζονται λεπτομερώς όλα τα επιμέρους στοιχεία επεξεργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμόρφωση των τρίτων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων αποφασίζεται κατά περίπτωση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα:

i. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης, ή/και για όσο διαρκεί αυτή, ή ακόμα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ii. Σε αρκετές περιπτώσεις τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρόνο ορίζουν τα διάφορα νομοθετικά/κανονιστικά πλαίσια, με τα οποία δεσμεύεται και οφείλει να συμμορφώνεται η Εταιρία, κατά τη λειτουργία της. Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου η Εταιρία να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενο έλεγχο από κρατική αρχή, κάποια δεδομένα τηρούνται 2 χρόνια περισσότερο από τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία χρόνο υποχρεωτικής τήρησής τους.

iii. Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωσή μας, στην προστασία έννομων συμφερόντων της Εταιρίας κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

- όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει η σχετική επαλήθευση

- εναλλακτικά, αντί για τη διαγραφή τους

- όταν δεν μας είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα συλλέξαμε, είναι όμως απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από εσάς

- όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή από την Εταιρία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Για την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε στο email dpo@everypay.gr

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η EveryPay λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μεριμνά συνεχώς προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται από τυχαία ή αθέμιτη απώλεια, καταστροφή, παραποίησή, απαγορευμένη διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.